เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2564 [ 23 กันยายน 2565 (อ่าน : 17) ]
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อแนวทางการจัดระดับผลงาน/รางวัล และแนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ตามระดับผลงาน/รางวัล เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชก [ 06 กันยายน 2565 (อ่าน : 28) ]
ระบบเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยบอร์ดสมองกล Kidbright [ 31 สิงหาคม 2565 (อ่าน : 37) ]
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี [ 17 สิงหาคม 2565 (อ่าน : 109) ]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ 21 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 64) ]
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อย่างมีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ 28 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 278) ]
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนบ้านประดู่งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ 28 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 219) ]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า [ 15 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 2651) ]
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ นางณัฐดญา แคนเภาว์ [ 14 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 2222) ]
การพัฒนากระบวนการนิเทศมิติบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูด้านการทำวิจัยชั้นเรียนในการแก้ปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ 09 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 376) ]

อ่านข่าวทั้งหมด