วัน จันทร์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

โปรแกรมรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID 19  [ คลิกที่นี่ ]


ข้อมูลทั่วไป สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรและบุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาภาคบังคับให้เป็นไปตามนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา อำนวยความสะดวกให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานจัดการศึกษาอื่น ๆ ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัวมีความเป็นอิสระ สามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเป็นธรรม มีการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลที่เรียกว่า คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจตามบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย และสถานศึกษา ดังนี้
               1. กลุ่มอำนวยการ
               2. กลุ่มนโยบายและแผน
               3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
               4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
               5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
               6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
               7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
               8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
               9. หน่วยตรวจสอบภายใน
               10. กลุ่มกฎหมายและคดี
               11. สถานศึกษา
สภาพทั่วไป
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ตั้งอยู่ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว หมู่ 1 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายในจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีพื้นที่บริการ 6 อำเภอ ได้แก่
               1. อำเภอจัตุรัส
               2. อำเภอบำเหน็จณรงค์
               3. อำเภอเทพสถิต
               4. อำเภอเนินสง่า
               5. อำเภอหนองบัวระเหว
               6. อำเภอซับใหญ่
มีพื้นที่จำนวน 3,343.31 ตารางกิโลเมตร
สภาพทางภูมิศาสตร์
               สภาพทางภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่เป็นที่ราบสูงติดกับเทือกเขาเพชรบูรณ์เป็นเขตพื้นที่อำเภอเทพสถิต อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอซับใหญ่บางส่วน สำหรับพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของประชากรได้แก่ บึงระเหว บึงละหาน และแม่น้ำชี ที่ราบลุ่มดังกล่าวได้แก่อาณาเขตของอำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่ แม่น้ำที่สำคัญ คือแม่น้ำชี ไหลผ่านทางตอนเหนือของอำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอเนินสง่า ภูเขาที่สำคัญคือ เทือกเขาพังเหย
การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับพื้นที่ต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
               1. สำนักเขตพื้นที่การศึกษา กับกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ
               การเดินทางโดยรถยนต์ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 (ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว) เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา – สระบุรี) ถึงจังหวัดสระบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางทั้งสิ้น 304 กิโลเมตร
               การเดินทางโดยรถไฟ ขึ้นรถที่สถานีจัตุรัส ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
               2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถึงจังหวัดชัยภูมิ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว) ระยะทาง 38 กิโลเมตร
               3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถึงที่ว่าการอำเภอในเขตบริการ มีระยะทางดังนี้
                      1. อำเภอบำเหน็จณรงค์ ระยะทาง 22 กิโลเมตร
                      2. อำเภอเทพสถิต ระยะทาง 58 กิโลเมตร
                      3. อำเภอเนินสง่า ระยะทาง 18 กิโลเมตร
                      4. อำเภอหนองบัวระเหว ระยะทาง 29 กิโลเมตร
                      5. อำเภอซับใหญ่ ระยะทาง 40 กิโลเมตร
การติดต่อสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387 , 044-056388
email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th

หมายเลขติดต่อประสานงาน : 044-056385 , 044-056386
       กลุ่มอำนวยการ : 0
       กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
       กลุ่มกฎหมายและคดี : 108
       กลุ่มนโยบายและแผน :117
       บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : 109
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
       หน่วยตรวจสอบภายใน : 113
       กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : 123
       กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 119

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
[ ประวัติ ]

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภารกิจผู้บริหารสพป.ชัยภูมิ เขต 3

วัน จันทร์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (สพฐ.)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (2564-2568) ปรับปรุง 2565
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (2564-2568)
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (สพฐ.)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ64 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2563
คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร (2564)
แผนปฏิบัติการ 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (2561-2564)
คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร (2563)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เขตสุจริต

คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 41
เมื่อวานนี้ 201
เดือนนี้ 7,561
เดือนที่แล้ว 7,945
ปีนี้ 57,285