วัน พุธ ที่ 04 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

คู่มือปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ (นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง)
คู่มือปฏิบัติงาน งานยานพาหนะ (นายฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์)
คู่มือปฏิบัติงาน งานเลขานุการ (นางสาวมัทรี ภักดีพุดซา)
คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ (นางสาวจิราภรณ์ ภูมิคอนสาร)
คู่มือปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่ (นายสิทธิพล พื้นชัยภูมิ)
คู่มือปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์ (นางสาวศิริพร โนนดอน)
คู่มือปฏิบัติงาน งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (นางวนาลิน ขามเกาะ)
คู่มือปฏิบัติงาน งานการควบคุมภายใน (นายฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์)
คู่มือปฏิบัติงาน งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นางสาวเรณู พลศรี)
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน


คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพา)
คู่มือปฏิบัติงาน งานป้องกันการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา (นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์)
คู่มือปฏิบัติงาน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์)
คู่มือปฏิบัติงาน งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน (นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์)
คู่มือปฏิบัติงาน งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์)
คู่มือปฏิบัติงาน งานสภานักเรียน (นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์)


คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม (นางโชติกา ชาลีรินทร์)
คู่มือปฏิบัติงาน งานมาตรฐานการศึกษา (นางภาณินี ศรีทัศน์)
คู่มือปฏิบัติงาน งานวัดและประเมินผลการศึกษา (นางวาสนา เชื้อจำรูญ)
คู่มือปฏิบัติงาน งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร (นางสาวดอกไม้ ชินโคตร)
คู่มือปฏิบัติงาน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (นายสายทอง แตงทิพย์)
คู่มือปฏิบัติงาน งานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (นางสาวสุพิชชา ต่อสกุล)
คู่มือปฏิบัติงาน งานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ)
คู่มือปฏิบัติงาน งานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ (นางสาวสมลักษณ์ วิจบ)
คู่มือปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์)
คู่มือปฏิบัติงาน งานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( นางวาสนา ตาลทอง)
คู่มือปฏิบัติงาน งานพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ)
คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์)
คู่มือปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ (นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย)
คู่มือปฏิบัติงาน งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร (นางสาวดอกไม้ ชินโคตร)


คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม (นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์)
คู่มือปฏิบัติงาน งานการเก็บรักษาเงิน (นางจตุพร จันทร์น้ำใส)
คู่มือปฏิบัติงาน งานการจ่ายเงิน (นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริ)
คู่มือปฏิบัติงาน งานการเบิกเงิน (นางอุบล รองพล)
คู่มือปฏิบัติงาน งานการเบิกเงินยืมราชการ (นางณัฐฐานุช ดนตรี)
คู่มือปฏิบัติงาน งานการรับเงิน (นางสาวชนกนันท์ จันทะดวง)
คู่มือปฏิบัติงาน งานบริหารงานบัญชี (นางสาวสุดารัตน์ สีมา)
คู่มือปฏิบัติงาน งานบริหารงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (นางสุวรรณี ชนะชัย)
คู่มือปฏิบัติงาน งานบริหารพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (นางวิไลพร วงศ์ครรชิต)

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายชนาธิป สำเริง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายพิสิษฐ์ คงผดุง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ช่องทางติดต่อสื่อสาร

เขตสุจริต

คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 283
เดือนนี้ 729
เดือนที่แล้ว 7,237
ปีนี้ 64,306