วัน พุธ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ระบบรายงานการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียน   https://report2000.edudev.in.th/


สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ หรือมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน (งดการเรียนการสอน ON SITE) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  รายงานข้อมูลทางเว็บไซต์ https://www2.chaiyaphum3.go.th/covid19/ 


คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

นายชนาธิป สำเริง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะกรรมการ
นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ
กรรมการ
นางสาวณปภา อาจศิริ
ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาภาคเอกชน
กรรมการ
นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กรรมการ
นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
นายวินัย พันธุ์มี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล
กรรมการ
นายวสันต์ ตาลทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย
กรรมการ
นางสาวสมลักษณ์ วิจบ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายพิสิษฐ์ คงผดุง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

เขตสุจริต

คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 59
เมื่อวานนี้ 244
เดือนนี้ 8,087
เดือนที่แล้ว 7,137
ปีนี้ 78,801