วัน จันทร์ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายงานสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทางเว็บไซต์ http://202.29.173.26/open2564


ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)

นายถาวร พรโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

นางสาวสมพร ถาวรกาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร่วมมิตร

นายณัฐชัย เรียกจำรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าแตง

นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเดื่อ

นาย สมส่วน ใจจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำโรงโคก

นายจิรายุส ทะนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัตุรัสวิทยานุกูล

นางอุไร จงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมะเกลือโนนทอง

นางณหชง แววฉิมพลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลุบงิ้ว

นายเวชพิสิฐ โสพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสระสี่เหลี่ยม

นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งสว่างวัฒนา

นายอดุลย์ เชื้อจำรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขามราษฎร์นุกูล

นายอนนท์ ประดับวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนคร้อ

นายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่นาดี


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองลูกช้าง

นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านงิ้ว

นายบรรพต ทองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยยาง

นายสมชาย คชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหญ้าข้าวนก


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนละนาม

นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)

นายทินกร ตรีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กันกงบ้านลี่สามัคคี

นายภวพล อารีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)

นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านส้มป่อย

นายทรง สิงห์เผ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนเชือก

นายสำลี พิมพ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วง

นายภุชพงษ์ ศรีโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยบง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วย

นายอัศวเดช พรทิตยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโดน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเครือ

นายสิทธินนท์ สุจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร้านหญ้า


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนฝาย

นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

นายณัฐวัฒน์ รินลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองลุมพุก

นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกรวกหนองซึก

นายผ่อง กุสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโสน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทามจาน

นายสมชาย ขอสินกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบัวบานสามัคคี

นายทองสมาน น้อยวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกโต่งโต้น


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวใหญ่

นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)

นายสันติ สิงหาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไผ่ล้อม

นางสายหยุด ผาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)

นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเกาะมะนาว

นางสาวอรวรรณ มะณีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จอมแก้ววิทยา

นายปรีชา ไทยแท้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกเพชรวิทยาคาร


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกสำราญราษฎร์อำนวย

นางปราณีต ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

นายไพโรจน์ ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับยาง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตะครอง

นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากจาบวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกหินตั้งศึกษาศิลป์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโปร่งมีชัย


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดตาลาด

นายไสว ประทุมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกเริงรมย์ศิลปาคาร

นายมานะ อยู่ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตะไก้

นายวิญญู คุณกันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนชวนวิทยา

นายดุลยวิทย์ ภูมิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเสลาประชารัฐ

นางชุติกาญจน์ น้อยวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หินตั้งพิทยากร

นายวีระพงษ์ จันตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยทราย

นายสรวิชญ์ พันธุ์เลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)

นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตาล


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังกะอาม

นายประวิทย์ อาชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองอีหล่อ

นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

นายเรวัต ภิรมย์ไกรภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกลอยสามัคคี

นายโชคชัย บุตรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองกกสามัคคี

นายสุวิทย์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักแว่น


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทองคำพิงวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแฝกดอนทะยิง

นายวัชระ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวสระวิทยา

นายพินิจ หงษ์พิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขาดินพิทยารักษ์

นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดง

นายพิเชษฐ์ แสงจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองประดู่วิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกแสว

นางประภัสสร กลับกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหานค่าย

นายอรุณชัย ชัยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตะลอมไผ่


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองจาน

นายวีรพล พิลาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นายทศพล สมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โป่งขุนเพชร

นายศักดิ์ชัย ระโยธี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนกอก

นายวสันต์ ตาลทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตะเฆ่

นายภูริช ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังกะทะ

นายสมชาย บัวจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวสะพาน

นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้ายจีด

นายบุญชู แคงสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำนักตูมกา

นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าโป่ง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าศิลา

นางจินตนา โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตานา

นายเทพสถิต อินาวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกปลาดุก

นายอภิชาติ บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)

นายหาญ ดิเรกศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวหนอง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากค่ายช่องแมว

นายเทพพร แถววิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโจด

นางสำอาง คำเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยแย้


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกองแก้ว

นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยยางดี


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยไฮ

นางนารี กุลประจวบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแจ้งใหญ่

นายณรงค์ ดวงพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่สามัคคี


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ

นายสมหมาย สุขสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำลาด

นายศรายุทธ ปาปะกัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาประชาสัมพันธ์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาท้าว


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเสลี่ยงทอง

นายสายัณห์ ขอพันดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวสะพานประชาสรรค์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย

นายประทีป ลี้พล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หินฝนวิทยาคม

นายเอกวินทร์ อุคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด

นายทรงพล ก้อนเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)

นางจารุวรรณ งูทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้ายคง

นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังใหม่พัฒนา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ปัจจัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาเทพ

นายเมคิน ทับอมรศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังโพธิ์สว่างศิลป์

นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่พัฒนา

นายสุณรงค์ พลลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกกระเบื้องไห

นางยินดี เบียดนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองใหญ่

นายสมชัย วาจาน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสำราญ

นางสุดา น้อยเทียม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน

นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะพานหิน

นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งนกพิทยา

นายจรูญ ดีสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา

นายวิรุด กล้าขวาน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะพานยาว

นายบุญเรือง ดียางหวาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศิลาทอง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุ่งเวียนวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไทรงาม

นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับมงคลวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังมน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับถาวรพัฒนา

นายทวี ธรรมโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกไค

นางอรอนงค์ จานุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเกี่ยวแฝก

นายสุจริต ทองปัสโนว์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับหมี

นางสีสุดา จีบเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเกตุ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี

นายฌานธร บุญทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเทพสถิต

นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดงลาน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านช่องสำราญ

นางอรอนงค์ จานุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับไทร

นายอาวุธ เป็นไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางเตี้ยโคกรัง

นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านประดู่งาม

นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว

นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองจะบก

นายบูชิตร์ โมฆรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนมะกอกงาม


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังคมคาย

นางนงค์นุช คชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

นางชโรพร ผาดไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดินดำ

นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขี้เหล็ก

นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองขาม


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแขม

นางสาวนภัสศรณ์ ต่อโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโกรกกุลา

นางยุพดี เอกบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสามหลักพัฒนา

นายณัฎฐพงศ์ บุญหนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

นายนาคพงษ์ จงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี

นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รังงามวิทยา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตอ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนเปล้าศึกษา


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกคร้อ

นายดิเรก ทะสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักชี

นายศราวุฒิ วงษ์วัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบะเสียว

นายมณีแสง นามอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

นายจิมมี่ ทองพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับใหญ่วิทยาคม

นายอภิชัย สุรเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับเจริญสุข

นางวิชชุดา ยินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังพง

นางละมัย บัวบาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบุฉนวน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสะอาด

นางสำเนียง เพ่งผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตลุกคูณพัฒนา

นายสมัย ประจวบสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขื่อนลั่น


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองนกเขียน

นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับใหม่


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังกุง


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์

นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่ากูบ

นางสาววันวิษา คำจันดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งเกต

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังขอนสัก


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าชวน

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
[ ประวัติ ]

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

เขตสุจริต

คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 47
เมื่อวานนี้ 203
เดือนนี้ 4,455
เดือนที่แล้ว 8,603
ปีนี้ 83,772