วัน จันทร์ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายงานสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทางเว็บไซต์ http://202.29.173.26/open2564


บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3นายประวิช ยะรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวเรณู พลศรี
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวอุไรวรรณ ยี่สันเทียะ
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
สิบโทเกรียงไกร เพียรสร้างสรร
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวมัทรี ภักดีพุดซา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวสุภาพร คำแพงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวศิริพร โนนดอน
นักประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
นายอัครเดช เพชรประไพ
ลูกจ้างประจำ
กลุ่มอำนวยการ
นางธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์คุณ
ลูกจ้างประจำ
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวสายฝน ไชยจันดี
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
นายอานัต บัวคำ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
นายพัชระ เปรมฤดี
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจิราภรณ์ ภูมิคอนสาร
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
นายอุทัย ทองจำรูญ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
นายวิทยา เดือนไธสง
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
นายฐิติกร อุทัยอ้ม
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสีสุดา เหล็กกล้า
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวณัฏฐนิช บรรเทากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสมหวัง จิตรหาญ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวอัญชิสา ชุ่มหิง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายชัยพนม วงศ์รัตนชัย
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสมศักดิ์ ชินขุนทด
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางยุวภา แก้วเหมือน
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางวาสินี วัฒนาสกุลลี
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาววราลี นาคคำ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายเอกชัย เลิศบัวบาน
พนักงานราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางวนาลิน ขามเกาะ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พ.อ.อ.กษิวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพา
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางลีลาวดี โพธิ์ทอง
นักวิชาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวสายธารา โสภามี
พนักงานราชการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวสมลักษณ์ วิจบ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายวรายุทธ ทวีลาภ
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางวาสนา ตาลทอง
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสายทอง แตงทิพย์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสุกัญญา ประทุมวงษ์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวดอกไม้ ชินโคตร
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางภาณินี ศรีทัศน์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวสุพิชชา ต่อสกุล
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางวาสนา เชื้อจำรูญ
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางวรจันทร์ แตงทิพย์
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวเรณู ภูมรา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวกุสุมา เทียนสันเทียะ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางณัฐฐานุช ดนตรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวชนกนันท์ จันทะดวง
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสุดารัตน์ สีมา
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางอุบล รองพล
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางจตุพร จันทร์น้ำใส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางวิไลพร วงศ์ครรชิต
นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสุวรรณี ชนะชัย
นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวกาญจนา โกะสูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางนิสา อินพล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชลิวัล ดีวิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายอนุรัตน์ เสริมพงษ์ศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวสุนัน ทองสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายปรัชญา จันทร์ทะเขต
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายเชษฐา หนองเหล็ก
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกฎหมายและคดี
นายอภิโชค นเรกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
[ ประวัติ ]

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

เขตสุจริต

คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 45
เมื่อวานนี้ 203
เดือนนี้ 4,455
เดือนที่แล้ว 8,603
ปีนี้ 83,772