วัน ศุกร์ ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

ทิศทางในการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

วิสัยทัศน์


จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของ ความเป็นไทย

กลยุทธ์


1. การศึกษาส่งผลต่อความมั่นคง : สร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่าน
2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน : นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : เป็นแบบอย่างการอ่านที่ดี
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างวัฒนธรรมการอ่าน
5. สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการอ่าน
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ : อำนวยความสะดวกในการเข้าถึง


พันธกิจ


1. จัดการศึกษาเสริมสร้างพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่านของคนไทยในทุกช่วงวัย
2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถเป็นเลิศด้านการอ่าน สร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี “อ่านให้เห็น อ่านให้ฟัง”
4. สร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดการอ่านได้สม่ำเสมอ
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการอ่าน
6. สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรเอกชน


เป้าประสงค์


1. นักเรียนมีความรักในการอ่าน ทำให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตรับผิดชอบต่อ สังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการอ่าน และอื่น ๆ เมื่อได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตาม มาตรฐานวิชาชีพ
4. นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายชนาธิป สำเริง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายพิสิษฐ์ คงผดุง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 255
เมื่อวานนี้ 302
เดือนนี้ 5,809
เดือนที่แล้ว 9,960
ปีนี้ 36,134