วัน อังคาร ที่ 07 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทางเว็บไซต์ http://202.29.173.26/open2564


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

:: มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 โครงสร้าง รายละเอียด
2 ข้อมูลผู้บริหาร รายละเอียด
3 อำนาจหน้าที่ รายละเอียด
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียด
5 ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียด
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
8 Q&A รายละเอียด
9 Social Network รายละเอียด
10 แผนดำเนินงานประจำปี รายละเอียด
11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน รายละเอียด
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายละเอียด
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียด
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ รายละเอียด
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายละเอียด
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายละเอียด
17 e-Service รายละเอียด
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียด
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายละเอียด
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียด
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายละเอียด
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายละเอียด
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายละเอียด
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายละเอียด
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายละเอียด
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น รายละเอียด
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม รายละเอียด
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายละเอียด
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รายละเอียด
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายละเอียด
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รายละเอียด
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายละเอียด
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน รายละเอียด
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายละเอียด
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
[ ประวัติ ]

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

เขตสุจริต

คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 106
เมื่อวานนี้ 197
เดือนนี้ 1,403
เดือนที่แล้ว 8,209
ปีนี้ 97,544