วัน อังคาร ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

:: มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 โครงสร้าง รายละเอียด
2 ข้อมูลผู้บริหาร รายละเอียด
3 อำนาจหน้าที่ รายละเอียด
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียด
5 ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียด
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
8 Q&A รายละเอียด
9 Social Network รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
10 แผนดำเนินงานประจำปี รายละเอียด
11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน รายละเอียด
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายละเอียด
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียด
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ รายละเอียด
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายละเอียด
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายละเอียด
17 e-Service รายละเอียด
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียด
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายละเอียด
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียด
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายละเอียด
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายละเอียด
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายละเอียด
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น รายละเอียด
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายละเอียด
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายละเอียด
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด ไม่พบข้อมูล หรือ link ไปยังข้อมูลโดยตรง
44 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายชนาธิป สำเริง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายพิสิษฐ์ คงผดุง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ช่องทางติดต่อสื่อสาร

เขตสุจริต

คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 68
เมื่อวานนี้ 185
เดือนนี้ 6,150
เดือนที่แล้ว 8,846
ปีนี้ 62,490