วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

โปรแกรมรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID 19  [ คลิกที่นี่ ]


คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ศิริขวัญ ภิรมย์กิจ
จิราภรณ์ ภูมิคอนสาร
สุภณิตา ยุพากิ่ง
งานควบคุมภายใน
เรณู พลศรี
มัทรี ภักดีพุดซา
เกรียงไกร เพียรสร้างสรร
งานยานพาหนะ
อุไรวรรณ ยี่สันเทียะ
ธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์คุณ
ศิริพร โนนดอน
คู่มือกลุ่มอำนวยการ
สีสุดา เหล็กกล้า
การบริหารเครือข่ายโรงเรียน
อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์
ธนัญญา สูบโคกสูง
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565
คู่มือระบบรายงานข้อมูลบัญชี
คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
จตุพร จันทร์น้ำใส
ทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริ
อุบล รองพล
ณัฐฐานุช ดนตรี
ชนกนันท์ จันทะดวง
สุดารัตน์ สีมา
สุวรรณี ชนะชัย
วิไลพร วงศ์ครรชิต
ศวัลรัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
คณารัตน์ สระบัว
อัญชิสา ชุ่มหิง
ฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์
สมศักดิ์ ชินขุนทด
วาสินี วัฒนาสกุลลี
เอกชัย เลิศบัวบาน
ชัยพนม วงศ์รัตนชัย
งานขอยกเว้นการรับราชการทหาร
ยุวภา แก้วเหมือน
สมหวัง จิตรหาญ
วราลี นาคคำ
งานขอปรับวุฒิการศึกษา
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานทะเบียนประวัติ
การให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ
สมศักดิ์ ชินขุนทด
คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรณิกา กระจ่างวงษ์
วาสนา ตาลทอง
วรายุทธ ทวีลาภ
บุญยกร ประกอบวรการ
สุกัญญา ประทุมวงษ์
คู่มือกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สามิตร เปรี่ยมพิมาย
เรณู ภูมรา
โชติกา ชาลีรินทร์
ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์
วรจันทร์ แตงทิพย์
สมลักษณ์ วิจบ
งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
สายทอง แตงทิพย์
สุพิชชา ต่อสกุล
รุ่งฤดึ ตรีภพ
ภาณินี ศรีทัศน์
วาสนา เชื้อจำรูญ
ดอกไม้ ชินโคตร
ลีลาวดี โพธิ์ทอง
การขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
พัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ
คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สายธารา โสภามี
กษิวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ
วนาลิน ขามเกาะ
จริยา รัตนพิทักษ์
จารุวรรณ สีบูพิมพา
นิสา อินพล
อาภรณ์ อ่อนวงษ์
ชลิวัล ดีวิเศษ
คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน
เชษฐา หนองเหล็ก

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
[ ประวัติ ]

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภารกิจผู้บริหารสพป.ชัยภูมิ เขต 3

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
1. ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ [ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง ]
2. ประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ [ นายประวิช ยะรินทร์ ]

เขตสุจริต

คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 592
เมื่อวานนี้ 413
เดือนนี้ 6,153
เดือนที่แล้ว 7,121
ปีนี้ 6,153
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik blog Ankara evden eve nakliyat türkçe anime izle