CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การสนับสนุนงบประมาณการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน