CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           เกียรติบัตรสำหรับผุ้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบงานหลักฐานทางการศึกษา