CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านวังกะทะ เป็นสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ดาวน์โหลดเอกสาร