CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2564