CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่องานวิจัย เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารยุคนิวนอร์มัล