CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID 19 ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม


ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงาน