CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การศึกษาผลสัมฤทธิ์และวัดความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้บทเรียน เว็บไซต์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564