CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           คณะครูโรงเรียนบ้านวังกะทะ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งนำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1