CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           คณะครูโรงเรียนอารยเกษตร ในเขตจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 ณ หอป