CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์


ดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดแนบ