CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่จากชุมชนสู่ทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โดย ผอ.สันติ สิงหาพรม


ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลงานทางวิชาการ
บทคัดย่อ