CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 (70%)