CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           รอง ผอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล