CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเข้มแข็ง โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)


ดาวน์โหลดเอกสาร
บทคัดย่อ