CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โดย นายสันติ สิงหาพรม