CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคุณธรรม โดย นายศรายุทธ ปาปะกัง