CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การพัฒนาโมดูลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครู โดยนายปฏิวัติ เทียบอุ่น