CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำ MOU สถานศึกษาปลอดภัย ภาคี ๔ ฝ่าย