CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีิวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2559