CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การรายงานข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการเช่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา