CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ที่มีผลคะแนนการสอบ (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562