CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน e-learning ในรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล