CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           นวัตกรรม 1 ตัวชี้วัด 1 ใบงาน ยกมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี