CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายประวิทย์ อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองอีหล่อ มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3  จำนวน  11  คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอฃ วันที่ 1 เมษายน 2564
ณ โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านลูกเสือ ความอดทน และ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น