CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีนายประวิทย์ อาชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี และเป็นอนาคตของชาติต่อไป