CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก


วันที่ 5 เมษายน 2564 นำโดยว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในกิจกรรม มีพิธีผูกข้อมือให้นักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งให้นักเรียนที่จบการศึกษาได้กล่าวแสดงความอาลัยต่อโรงเรียน และกล่าวขอบคุณต่อครูผู้มีพระคุณ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อครู ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่าง นักเรียนกับโรงเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มอบของที่ระลึก พร้อมกับทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น