CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านซับหมีรับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564


วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นำโดย นายสุจริต ทองปัสโนว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับหมี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  โดย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสพป.ชับภูมิ เขต 3 นายประสิทธ์  ศิริตานนท์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก นายฌานธร บุญทัน ผอ.โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ศน.ภาณินี  ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ โรงเรียนบ้านซับหมีขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใด้ให้คำแนะนำ ชี้แนะ ในการเตียมความพร้อมเปิดภาคเรียน