CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564


โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1/2564