CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)


วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ  Video Conference  ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยมี ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง,ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง,ดร.พิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุม ตามระเบียบวาระการ ประชุมฯ โดยมีประเด็นสำคัญคือ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564,การฉีดวัคซีนของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการ ศึกษาสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3,การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่ม อำนวยการ,กลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, กลุ่มบริหารงานบุคคล,กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา,กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, กลุ่มส่ง เสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,กลุ่มกฏหมาย และคดีและหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/445786