CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่่านระบบ Video Conference


วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เพื่อรับฟังนโยบายและคำชี้แจงในการจัดการศึกษาเร่งด่วน(Quick Win)  จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ประธานการประชุมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ,การติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียน,ทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 และภารกิจงาน สพฐ.โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมชี้แจง

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/447118