CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก


วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการและเป็นวิทยากรให้ ความรู้ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร สถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก พร้อมด้วยนางภาณินี  ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบกเป็นวิทยากรร่วม ให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการและหัวหน้าฝ่ายแผนและงบ ประมาณ เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบกจำนวน 10 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1.ทบทวนปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการบริหาร จัดการหลักสูตรสถานศึกษา 2.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ ศึกษาตามรูปแบบของสพฐ.ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/447148