CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2563


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.นิมิตร ฤทธฺิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนสังกัดอื่นในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดเก็บบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการประชุมคณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/448807