CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564


วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงขาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตรา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาด้วยความตะหนักถึงความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ วินัย และมีจิตสาธารณะ จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการ เรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ และการแต่งกายทุกวันพระ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3