CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายมนตรี ทองดี


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ นำโดยนายไสว ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานกรรมการ คณะครู ต้อนรับ ดร.วรายุทธ ทวีลาภ นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กรรมการในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ผู้รับการประเมิน นายมนตรี ทองดี ทั้งนี้ได้รับคำแนะนำในด้านการปฏิบัติและการปฎิบัติงานในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป