CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมสรรหาและเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน(ก.ต.ป.น.) แทนคณะกรรมการชุดเดิม


วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ โดยมีดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง,ดร.พิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/469048