CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา จัดทำคลิปวีดีโอ


วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถี ศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษากิจกรรมการพัฒนาและขยายผลการแลก เปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต จัดทำ คลิปวีดีโอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ส่งเสริมการจัดการ เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ให้นักเรียนนำไปปรับใช้ในชีวิติประจำวัน หรือ ขณะเผชิญเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถึศึกษาและ ทักษะชีวิต ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/469067