CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมปลูกข้าวโพดเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์


วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ พร้อมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ มาร่วมปลูกข้าวโพดที่โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์และที่โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย รวมเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรทางการเกษตร รถไถจำนวน 6 คัน รถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 1 คัน รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช 1 คัน และได้รับความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากบริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด(ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 10 กระสอบ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยดี ต้องขอขอบคุณประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้