CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 ด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS


วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.พิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานกล่าวเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่  2  รูปแบบออนไลน์  ด้วย ZOOM CLOUD MEETINGS  เพื่อ 1)นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของครูผู้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 และ 2) เพื่อให้ครูผู้ผ่านการอบรมดังกล่าวสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำสู่การปฏิบัติในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิทยากร นำโดย นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากรแกนนำของสสวท. จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้เข้าอบรมเป็นครูที่ผ่านหลักสูตร C4T ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 90 คน

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/470190