CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและแจกใบงาน ใบความรู้


        ด้วยสถานการณ์โรคตัดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้สถานศึกษาลายในจังหวัดชัยภูมิงดจัดการเรียนการสอน On-site นายทนง พงศ์สมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำจุง) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน มอบหมายให้คณะครูทุกท่านจัดทำใบงาน ใบความรู้ให้นักเขียนในทุกระดับชั้น ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เบื่อใช้ในการเรียนออนแฮนด์ (On-Hand)และออนไลน์ (Online) และได้นำเงินชดเชยค่าอาหารกลางวันมอบให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน