CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมการ.ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)


เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30  น. ณ.ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการเปิดอบรมการใช้โปรแกรม Thai School Lunch ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้บรรยายพิเศษและมอบนโยบายในการบริหารจัดการตามโปรแกรมฯ โดยมีนางลีลาวดี โพธิ์ทอง นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นวิทยากรในการอบรม  โดยอบรมให้กับครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ตามหลักโภชนาการและการบริหารเงินค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียนได้รับ
 
ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/471405