CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จะดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

https://www.obec.go.th/archives/488326